Izjava o privatnosti

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba).
Općom uredbom osigurava se ujednačeno i jednoobrazno postupanje u području zaštite osobnih podataka i njihove obrade na području cijele Europske unije, kao i prilikom prijenosa osobnih podataka u treće zemlje.
QUEEN STELA d.o.o., upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem poslovnog subjekta MBS: 070035623, OIB: 87507518519, ovlašteni posrednik u prometu nekretnina, predan je zaštiti Vaše privatnosti koju temelji na Općoj uredbi i njezinim načelima te u skladu s tim daje Izjavu o privatnosti.

QUEEN STELA d.o.o. za trgovinu, usluge, savjetovanje, organizaciju i upravljanje – ovlašteni predstavnik u prometu nekretnina
Pavlinska 5, 42000 Varaždin
OIB: 87507518519
Mobitel: 0992406993
e-mail: info@queenstelanekretnine.hr

Detaljnije informacije o nama i o tome kako nas sve možete kontaktirati nalaze se na poveznici

1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA IZ OPĆE UREDBE U SKLADU S KOJIMA POSTUPAMO

Načela u skladu s kojima postupamo su:
Zakonitost, poštenost i transparentnost
Vaše osobne podatke moramo obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Vas kao ispitanika, a to znači tako da Vas upoznamo sa svrhom i pravnom osnovom obrade, primateljima kojima ćemo Vaše osobne podatke otkriti i rokovima njihove pohrane.
Ograničavanje svrhe
Vaši osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Također, moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe zbog koje se obrađuju.
Točnost
Vaši osobni podaci moraju biti točni i potpuni. QUEEN STELA d.o.o. za trgovinu, usluge, savjetovanje, organizaciju i upravljanje – ovlašteni posrednik u prometu nekretnina (dalje u tekstu: QUEEN STELA d.o.o.) kao voditelj obrade mora poduzeti mjere da se netočni osobni podaci isprave, uzimajući u obzir svrhu obrade.
Ograničenje pohrane
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se obrađivati isključivo radi arhiviranja u javnom interesu, radi znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
Cjelovitost i povjerljivost
Osobni podaci moraju se obrađivati na način koji osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka i uništenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
Pouzdanost
QUEEN STELA d.o.o. kao voditelj obrade odgovoran je za to da se obrada osobnih podataka vrši u skladu s navedenim načelima i mora biti u mogućnosti to dokazati.

2. KOJI JE PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem važećih zakonskih propisa kao što su: Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o porezu na promet nekretnina, Zakon o najmu stanova, Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma i drugi važeći zakonski propisi.
Kada Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s naprijed navedenim propisima, primjerice prilikom posredovanja u prometu nekretnina, riječ je o obradi podataka koja je nužna kako bi QUEEN STELA d.o.o. ispunio svoje službene ovlast voditelja obrade, u skladu s člankom 6. Opće uredbe.
Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju pisane privole kojom klijent dozvoljava korištenje točno određenih osobnih podataka u točno određene svrhe. Obrazac pisane privole za obradu osobnih podataka sukladno uvjetima propisanim čl. 7. Opće uredbe nalazi se na ovoj poveznici.
Prikupljene podatke, kao i podatke do kojih smo došli na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, obrađujemo isključivo u svrhu za koju su isti dani.
Svrha zbog koje obrađujemo Vaše osobne podatke jest posredovanje u prometu nekretnina, vođenje pregovora radi sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina te sve radnje koje su povezane i nužne za obavljanje naše djelatnosti posrednika u prometu nekretnina.
Fotografije koje koristimo na našoj web stranici ili društvenim mrežama isključivo se odnose na fotografije koje obrađujemo temeljem privole ispitanika koji dozvoljavanju korištenje fotografija u komercijalnu / promidžbenu upotrebu.
Vaše osobne podatke obrađujemo samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade.

4. KOME MORAMO DATI NA KORIŠTENJE VAŠE OSOBNE PODATKE

U određenim okolnostima, imamo obvezu proslijediti Vaše osobne podatke izvan QUEEN STELA d.o.o., a to može uključivati i međunarodni prijenos Vaših osobnih podataka. Pravni temelj takve obrade podataka proizlazi iz nacionalnih propisa ili iz propisa Europske unije ili iz međunarodnih ugovora.
U tom smislu QUEEN STELA d.o.o. razmjenjuje, prenosi ili otkriva Vaše osobne podatke drugim tijelima javne vlasti, radi izvršavanja njihovih pravnih i službenih obveza i ovlasti, primjerice Poreznoj upravi, MUP-u, nadležnim sudovima, nadležnim tijelima Europske unije ili nadležnim međunarodnim organizacijama i dr. Dakle, Vaši se podaci prosljeđuju drugim primateljima kad nas na to obvezuju relevantni propisi, u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.